White-backed Woodpecker2005

White-backed Woodpecker2005

Summary:

Species Action Plans White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos)

This species has an extremely large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the range size criterion (Extent of Occurrence 30% decline over ten years or three generations). The population size is extremely large, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the population size criterion (10% in ten years or three generations, or with a specified population structure). For these reasons the species is evaluated as Least Concern. [source: Birdlife.org]

White-backed Woodpecker[White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) Sweden 2005]
Vitryggig hackspett hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är rödlistad som akut hotad (CR) och riskerar att helt försvinna som svensk häckfågel inom de närmaste åren om inte kraftfulla och omedelbara åtgärder sätts in. Tidigare har arten förekommit i stora delar av landet med undantag av fjällkedjan, slättbygderna och de sydliga ädellövskogarna. Idag är färre än en handfull häckande par kända från Värmland och Dalsland. Därutöver finns ett mindre antal ensamma fåglar spridda i lämpliga miljöer i olika delar av landet. Vitryggig hackspett är ett av våra mest specialiserade ryggradsdjur med krav på omfattande arealer lövträdsrika livsmiljöer med äldre lövträd och ett mycket stort inslag av död och döende lövved. Den kraftiga tillbakagången av arten har orsakats av en motsvarande kraftigt minskning av lövträdsrika skogsmiljöer med en hög andel död och döende ved. Den primära orsaken till artens snabba tillbakagång hänger således samman med det senaste århundradets storskaliga förändringar av skogslandskapet, huvudsakligen som en följd av hur skogsbruket bedrivits. Artens krav på livsmiljöerna står normalt i konflikt med skogsbrukets krav på lönsamma produktionsbestånd av barrträd.

Citation

Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer Hotkategori: AKUT HOTAT (CR) Åtgärdsprogrammet har upprättats av Krister Mild, Naturvårdsverket och Kristoffer Stighäll, Svenska Naturskyddsföreningen, NATURVÅRDSVERKET

Download SAP


Conservation Status

  • #naam# status Least Concern
Join the discussion