Peregrine Falcon2010

Peregrine Falcon2010

Summary:

Species Action Plans Peregrine Falcon (Falco peregrinus)

This species has a large range, with an estimated global Extent of Occurrence of 10,000,000 km2. It has a large global population estimated to be 10,000-100,000 individuals (Ferguson-Lees et al. 2001). Global population trends have not been quantified, but populations appear to be stable (Ferguson-Lees et al. 2001) so the species is not believed to approach the thresholds for the population decline criterion of the IUCN Red List (i.e. declining more than 30% in ten years or three generations). For these reasons, the species is evaluated as Least Concern. [source: Birdlife.org]

Peregrine Falcon[Peregrine Falcon (Falco peregrinus) Sweden 2010]
Det här åtgärdsprogrammets syfte är att Sverige ska få en livskraftig population av pilgrimsfalk. Det innehåller också riktlinjer för hur vi ska uppnå och förvalta den. Programmet beskriver hotfaktorer och kunskapsbrister samt förslag till åtgärder. Pilgrimsfalken finns spridd över hela världen och var en av de rovfågelsarter som drabbades hårdast av miljögifter under 1950- och 1960- talen. I alla länder på norra halvklotet minskade populationerna drastiskt genom en försämrad reproduktion och överlevnad till följd av bl.a. DDT och flera andra klorerade kolväten. Arten har tidvis också varit hårt utsatt för jakt och boplundring. Under senare år har höga halter av flamskyddsmedel (PBDEs) uppmätts i svenska falkägg. Pilgrimsfalk häckar framförallt i branta klippstup och många gamla häckningsplatser som övergavs på 1950-talet återbesätts idag. Störningar i form av ökat rörligt friluftsliv (framförallt klättersporten) och exploatering av bergshöjder (vindkraftverk, telemaster) samt drift och underhåll av dessa anläggningar kan komma i konflikt med pilgrimsfalkens intressen under häckningstid. Arten är mycket hemortstrogen och utnyttjar samma klippbrant år efter år. Det är därför viktigt att långsiktigt skydda de mest optimala häckningsmiljöerna. Under senare år har den ökade användningen av hybridfalkar inom falkeneringssporten kommit att innebära en risk för genetisk förorening.

Citation

Åtgärdsprogram för pilgrimsfalk 2011-2014 (Falco peregrinus) Programmet har upprättats av Peter Lindberg, Zoologiska institutionen, Göteborg NATURVÅRDSVERKET

Download SAP


Conservation Status

  • #naam# status Least Concern
Join the discussion