Nightjar2006

Nightjar2006

Summary:

Species Action Plans Nightjar (Caprimulgus europaeus)

This species has an extremely large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the range size criterion (Extent of Occurrence 30% decline over ten years or three generations). The population size is extremely large, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the population size criterion (10% in ten years or three generations, or with a specified population structure). For these reasons the species is evaluated as Least Concern. [source: Birdlife.org]

Nightjar[Nightjar (Caprimulgus europaeus) Netherlands 2006]
De Provincie Noord-Brabant heeft SOVON gevraagd om een soortbeschermingsplan op te stellen voor de Nachtzwaluw in Noord-Brabant, wat is bedoeld als plan van aanpak voor behoud en herstel van de in Noord-Brabant voorkomende (sub)populaties Nachtzwaluwen. Hiervoor is een literatuurstudie verricht om kennis te verzamelen over de leefwijze en ook knelpunten met betrekking tot het voorkomen van de soort en maatregelen die mogelijk zijn om het voorkomen te bevorderen. Verspreidings- en aantalsgegevens zijn afkomstig uit de bestanden van SOVON. Gebiedsspecifieke kennis over de terreinen in Noord- Brabant waar Nachtzwaluwen voorkomen, is verzameld door het benaderen van gebiedskenners door middel van een enquĂȘte. De Nachtzwaluw (Caprimulgus europeaus) is de enige vertegenwoordiger van de familie van de Nachtzwaluwen in Nederland. De soort is nachtactief en leeft van grote insecten. De Nachtzwaluw is een xerothermofiele soort. De hoogste dichtheid in Nederland wordt gevonden in deels dichtgegroeide zandverstuivingen met een niet-vergraste bodem. Daarnaast komt de soort voor in halfopen terreinen op schrale, zandige bodems: boomheiden, heidevelden met boomgroepen of vliegdennen en met name in Noord- Brabant op kapvlakten en brandvlakten. Verder komt de soort veel voor in dennenbossen op duinvaaggronden, waar wordt gebroed in open bos, langs brandgangen en brede zandpaden. Noord-Brabant herbergt ongeveer een derde deel van de Nederlandse broedpopulatie Nachtzwaluwen. De huidige Noord-Brabantse populatie omvat naar schatting ruim 400 paar.

Citation

van Kleunen A., Sierdsema H., van der Weide M., van Turnhout C. & Vogel R. 2005. Soortbeschermingsplan Nachtzwaluw Noord-Brabant. SOVONonderzoeksrapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Download SAP


Conservation Status

  • #naam# status Least Concern
Join the discussion