Montagus Harrier2011

Montagus Harrier2011

Summary:

Species Action Plans Montagus Harrier (Circus pygargus)

This species has an extremely large range, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the range size criterion (Extent of Occurrence 30% decline over ten years or three generations). The population size is very large, and hence does not approach the thresholds for Vulnerable under the population size criterion (10% in ten years or three generations, or with a specified population structure). For these reasons the species is evaluated as Least Concern. [source: Birdlife.org]

Montagus Harrier[Montagus Harrier (Circus pygargus) Sweden 2011]
Åtgärdsprogrammet för ängshök ska ses som ett vägledande, men inte bindande, program. Det syftar till att förbättra förutsättningarna för artens framtida överlevnad i landet. I Sverige, där arten finns i utkanten av ett i övrigt sydligare utbredningsområde, är förekomsten koncentrerad till Öland. När den svenska populationen var som störst perioden 1976-1996 fanns omkring 55-65 par i Sverige, varav 40-45 på Öland. I övriga Sverige förekommer idag få och sporadiska häckningar i flera landskap i Syd- och Mellansverige. Den svenska populationen har minskat kraftigt på senare år framförallt i kärnområdet på Öland där i snitt omkring 30 par registrerats de senaste åren. Arten är rödlistad som Starkt hotad (EN) i Sverige. Ängshöken jagar i låglänta öppna marker som hedar, alvar, våtmarker och öppna kulturmarker. Den häckar främst i meterhög tät vegetation dels i våta miljöer som agmyrar (Cladium mariscus) och randzoner till slättsjöar och vattendrag, dels i vidsträckta buskmarker något som på Öland innebär stora bestånd av ölandstok (Dasiphora fruticosa) samt i viss omfattning i åkrar och vallar. Vintertid återfinns arten i savannbältet. Reproduktionen var under 1975-1981 på Öland omkring två flygga ungar per häckning vilket förmodas räcka till för att vidmakthålla en stabil population. Efter 1981 är antalet ungar inte känd i detalj, men andelen helt misslyckade häckningar var fler (47 %) under de fem senaste inventeringarna (1996, 2004-2008), jämfört med perioden 1975-1981 då endast 38 % var helt misslyckade. En viktig orsak till detta antas vara att tillgången på optimal häckningsbiotop minskat och fler häckningar genomförts i sämre områden.

Citation

Åtgärdsprogram för ängshök 2011-2015 Programmet har upprättats av Staffan Rodebrand NATURVÅRDSVERKET

Download SAP


Conservation Status

  • #naam# status Least Concern
Join the discussion